کدام افراد از رتبه‌بندی معلمان حذف شدند؟

کدام افراد از رتبه‌بندی معلمان حذف شدند؟

وی گفت: ریاست سازمان اداری و استخدامی و بعضی از مسئولین دولتی به رتبه بندی ورود پیدا کرده اند و آئین نامه ای تصویب کرده اند که با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد.

این معلمان‌از رتبه بندی حذف شده اند:

 
  • معلمانی که در مرخصی زایمان بودند حذف شده اند.
  • معلمان مهرآفرین حذف شده اند.
  • جانبازان حالت اشتغال و معلمان مامور در داخل دستگاه حذف شده اند.

نیکزاد نایب رئیس محلس دراین باره گفته است هیات تطبیق قوانین به حذف معلمان مهرآفرین ایراد گرفته است و باید اصلاح شود.

 

 

 

منبع: عرشه

ارسال نظر