خبر جدید | نگارش رتبه بندی معلمان برای استخدامی‌های ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

نگارش رتبه بندی معلمان برای استخدامی های ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ارسال شد.

خبر جدید | نگارش رتبه بندی معلمان برای استخدامی‌های ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

به زودی فرآیند صدور احکام این همکاران آغاز خواهد شد.

پس از صدور، احکام نیز از سامانه پنجره واحد الکترونیک قابل دسترسی است.

برای سایر همکاران نیز طی ماه‌های گذشته، رتبه یک صادر شده است.

 

ویدئو

ارسال نظر