بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ ایران خودرو به مناسبت دهه فجر+ جزئیات

ایران خودرو از بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ این شرکت بمناسبت دهه فجر خبر داد.

بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ ایران خودرو به مناسبت دهه فجر+ جزئیات

ایران خودرو از بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ این شرکت بمناسبت دهه فجر خبر داد.
با عنایت به فرا رسیدن ایـام ا...دهـه مبـارک فجـر شـرکت ایـران خـودرو در نظـر دارد تعـداد قابـل تـوجهی از محصــولات خــود را بــه روش پــیش فــروش ویــژه متقاضــیان عادی، قــانون جــوانی جمعیــت و جــایگزینی خودروهای فرسوده عرضه نماید.
متقاضیان ضـمن حصـول اطمینـان از احـراز شـرایط عمـومی ثبـت نـام مـی بایسـت نسـبت بـه افتتـاح حساب وکالتی نزد بانکهای عامـل کـه معرفـی خواهـد شـد اقـدام نمـوده و بـه میـزان مبلغـی کـه در بخشـنامه تعیین می گردد موجودی حسـاب وکـالتی خـود را تکمیـل نماینـد.
شـایان ذکـر اسـت افتتـاح حسـاب وکـالتی صرفاً مختص بـه متقاضـیان عـادی بـوده و شـامل متقاضـیان قـانون جـوانی جمعیـت و جـایگزینی خودروهـای فرسوده نمی باشد.
در اطلاعیه های بعـدی ضـمن معرفـی محصـولات، فرآیند کامـل افتتـاح حسـاب وکالتی، بانکهـای عامـل و سـایر توضیحات مربوط به بخشنامه پیش فروش اطلاع رسانی خواهد شد.

ویدئو

ارسال نظر

 • عاطفه ارسالی در

  سلام
  یک سوال داشتم.الان یک هفته هست. هنوز طرح مادران درحال برسی تکلیف ما چی میشه.
  دوباره داخل بهمن ماه ثبت نام خودرو داری .
  میشه ثبت نام کنیم یا نه.

 • خانواده جانباز ارسالی در

  لطفابه دقیقه نودنگذاریدزودتراعلام کنیدکه چه محصولاتی میخواهیدبا چه قیمتی عرضه کنیدلطفا قیمتی بگذاریدکه برای ظعفای جامعه هم قابل فهم باشدنه برای دلان خودرو هرنوع خودروهم دنده ای وهم اتومات عرضه کنیدوحق انتخاب به مصرف کننده واقعی ارجاع دهیدیاحق

پربحث ترین‌ها

خواندنی ها

 • عاطفه ارسالی در

  سلام
  یک سوال داشتم.الان یک هفته هست. هنوز طرح مادران درحال برسی تکلیف ما چی میشه.
  دوباره داخل بهمن ماه ثبت نام خودرو داری .
  میشه ثبت نام کنیم یا نه.

 • خانواده جانباز ارسالی در

  لطفابه دقیقه نودنگذاریدزودتراعلام کنیدکه چه محصولاتی میخواهیدبا چه قیمتی عرضه کنیدلطفا قیمتی بگذاریدکه برای ظعفای جامعه هم قابل فهم باشدنه برای دلان خودرو هرنوع خودروهم دنده ای وهم اتومات عرضه کنیدوحق انتخاب به مصرف کننده واقعی ارجاع دهیدیاحق