جزییات تازه از استفاده از کارت سوخت شخصی | کارت‌های آزاد جایگاه‌ ها غیر فعال خواهد شد؟

با توجه با تقاضا از مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی و محدود بودن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها آیا استفاده از کارت سوخت شخصی الزامی شد؟

جزییات تازه از استفاده از کارت سوخت شخصی | کارت‌های آزاد جایگاه‌ ها غیر فعال خواهد شد؟
رئیس صنف جایگاهداران کشور: 
تقاضا از مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی به‌معنای غیرفعال شدن کارت‌های آزاد جایگاه‌ها نیست، بلکه چون تعداد کارتهای آزاد در جایگاه‌ها خصوصاً استانهای مرزی محدود است، مردم برای جلوگیری از هرگونه مشکل، حتماً کارت سوخت شخصی به‌همراه داشته باشند و از آن استفاده کنند.

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر