خبر خوش | فرآیند صدور احکام رتبه بندی این همکاران آغاز شد

نگارش رتبه بندی معلمان برای استخدامی های ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ارسال شد.

خبر خوش | فرآیند صدور احکام رتبه بندی این همکاران آغاز شد

نگارش رتبه بندی معلمان برای استخدامی های ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ ارسال شد.
به زودی فرآیند صدور احکام این همکاران أغاز خواهد شد.
پس از صدور، احکام نیز از سامانه پنجره واحد الکترونیک قابل دسترسی است
برای سایر همکاران نیز طی ماههای گذشته، رتبه یک صادر شده است.

ویدئو

ارسال نظر