توئیت سنگین و معنادار محمد فاضلی/ سر بریده زن ۸ سال زندان حجاب نداشتن ۱۰ سال!

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت:‌سر زن، خیلی عجیب است.

توئیت سنگین و معنادار محمد فاضلی/ سر بریده زن ۸ سال زندان حجاب نداشتن ۱۰ سال!

محمد فاضلی، جامعه شناس نوشت:
‌سر زن، خیلی عجیب است
اگر حجابش برداشته و بدون پوشش در انظار عمومی دیده شود، می‌تواند ۱۰ سال زندان داشته باشد؛ و همین سر اگر بریده و در انظار عمومی گردانده شود ۸ سال زندان دارد!

JOhyOfl5ytce

ویدئو

ارسال نظر