کنایه مجری معروف تلویزیون به تعطیلی مدارس !

المیرا شریفی مقدم، یک استوری در اینستاگرام خود منتشر کرد و کنایه ای به تعطیلی مدارس زد.

کنایه مجری معروف تلویزیون به تعطیلی مدارس !

المیرا شریفی مقدم، مجری شبکه خبر با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود به تداوم تعطیلی مدارس در پی تشدید آلودگی هوا کنایه زد.

ntc

ویدئو

ارسال نظر