ببینید | طرح کالابرگ الکترونیکی چه زمانی در کل کشور اجرایی خواهد شد؟

زمان ثانی مدیر توسعه طرح کالابرگ الکترونیکی، پاسخ داد.

ببینید | طرح کالابرگ الکترونیکی چه زمانی در کل کشور اجرایی خواهد شد؟

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر