ببینید | سرنگون شدن دو سرنشین یک موتورسیکلت هنگام سلفی گرفتن

دو سرنشین یک موتورسیکلت که یکی از آن‌ها ایستاده و در حال سلفی گرفتن بود و دیگری که در جهت مخالف روی موتور نشسته بود دچار حادثه شده و سرنگون شدند.

ببینید | سرنگون شدن دو سرنشین یک موتورسیکلت هنگام سلفی گرفتن

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر