ببینید: سربازان روسی زیر آتش توپخانه اوکراین گیر افتادند!

ارسال نظر