افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستورکار دولت قرار گرفت.

افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری در دستورکار دولت

سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان را به دولت ارایه کرده اند.

سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارایه کرده اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آن‌ها به دولت ارایه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

 

 

 

ارسال نظر