همان‌ها که فیلتر می‌کنند خودشان فیلترشکن می‌فروشند!

احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره فیلترشدن توئیتر گفت: همان هایی که فیلتر می کنند، خودشان هم فیلترشکن می فروشند.
همان‌ها که فیلتر می‌کنند خودشان فیلترشکن می‌فروشند!
کد خبر : ۲۴۲۱

احمدی نژاد در پاسخ به سوالی درباره فیلترشدن توئیتر گفت: همان هایی که فیلتر می کنند، خودشان هم فیلترشکن می فروشند.

خبری در  فضای مجازی پیچیده که پسر انسیه خزعلی معاون رئیسی در شرکت تولید فیلترشکن در کانادا فعالیت می کند.

 

 

 

 

ارسال نظر