فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.
فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین ماه‌های مختلف
کد خبر : ۶۳۴۳۲

همیشه انسان در تلاش بودند تا بتوانند آینده را ببینند و خبر از آن داشته باشند. فال قهوه نمودی از دیدن آینده است.

از زمان قدیم فال قهوه را در زمره آینده نگری می‌دانستند. فال قهوه از پر طرفدارترین فال‌ها در دوران‌های مختلف بوده است و این اشتیاق با گسترش روزانه مصرف قهوه در جهان روز به روز در حال بیشتر شدن است. برای دانستن فال قهوه امروز همراه باشید تا در جریان احولات امروز قرار بگیرید.

لطفا همه فال‌ها را به عنوان سرگرمی بخوانید برای فال بد نارحتی نکنید و برای فال خوب شادی به خدا توکل کنید

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین فروردین
در فال قهوه شما دیده شد:
مار: سمبل دشمنی است - دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می‌کند - امانت – افترا – خدعه - حسادت – ریای زن یا مرد


بشکه: دعوت به مهمانی و جشن و سرور - شب نشینی با شکوه - عروسیتوپ: با ورزش کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می‌کند - به معنی تغییرات مداوم است.

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند شدن - علم تان افزونی میابد.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اردیبهشت
در فال قهوه شما دیده شد:

کتاب: گشایش در کار‌ها - دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. - تحصیل – تفکر

حلقه‌هایی که نقطه‌هایی در میانشان است: میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

راه: به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می‌شود.

باد برن: دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

دست: دوستی و مهربانی، آن را با مهربانی بپذیرید - توانمندی در عمل - قدرت

کلاه: رسیدن به جاه و مقام - با پشتکار به مقام رسیدن - از حیله دوستان خود را پنهان کنید - خبر دهنده موفقیت است - نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می‌باشد.

جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین خرداد
در فال قهوه شما دیده شد:
نهنگ: خیر و روزی - مسئله بزرگ قابل حل

پول: نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می‌برد - مراقب امور مالی خود باشید

انگشتری: از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.

باز: آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.


سگ: دوستانی مهربان و وفادار - دریافت خبری خوب

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین تیر
در فال قهوه شما دیده شد:
چکش: موفقیت در مشکلات - در مشکلات زندگی پیروز و موفق می‌شوید نگران نباشید.

توپ: با ورزش کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید - به زندگی بدون ثبات اشاره می‌کند - به معنی تغییرات مداوم است.

گردن بند: عشق و نامزدی و شروع آن - خبر‌های خوش

آهو: همسر با وفا - در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی - زیبایی و کمروئی - در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

آفتاب: سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مرداد
پروانه: بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می‌برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی‌های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا، ولی زیانی نمی‌بینید.

گندم: روزی حلال و سخاوتمندانه، که با رنج و زحمت بدست آمده است.


باز: آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

سکه: رهائی از فقر و بدبختی - نجات پیدا کردن از قرض و بدهی - خوش شانسی

خنجر: گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.

اتومبیل: دلیل بر آن باشد که سفری دور و دراز در پیش دارید.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین شهریور
در فال قهوه شما دیده شد:
میخ: سمبل پایداری و مقاومت - اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید - تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

شمع: شادی و سرور به خانه شما روی می‌آورد - محقق شدن یک آرزو - دریافت کمکی از ماورا - قابلیت عمل کردن به یک قول - بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

دست در دست بودن یک زن و مرد: ازدواج - مشارکت

فندق: بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

تخم مرغ شکسته: یاس و نا امیدی موقت - از بین رفتن بخت و اقبال

هوا پیما: مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت - نشانگر راه سریعی است به هدف - سفری ناگهانی - رو به راه شدن کار‌ها - راه دور - خبر از مسافر

قهوه


فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین مهر
در فال قهوه شما دیده شد:
خرس: دشمن بدطینت، احمق و تند خو - از این خصلت‌ها دوری کنید - تکیه گاه - یاور- متکی به کسی یا چیزی

فنجان: در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن - هدیه و پاداش گرفتن.

برج: دعوا – ترس – مقاومت – ناامیدی

کاسه: رزق و روزی - وضعی مالی رو به بهبود

خنجر: گرفتاری - کسالت - از دوستان ناباب بپرهیزید.

تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ

تخت خواب: ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می‌روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می‌شوید.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آبان
در فال قهوه شما دیده شد:
درخت کاج: موفقیتی مربوط به هنر‌های زیبا

بالن: توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

جعبه: داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

آسیاب: نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد - با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

روباه: فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.


شتر: ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

انسان در حال سجده: شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین آذر
در فال قهوه شما دیده شد:
مرغ: به مال و ثروتی دست پیدا میکند، ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.

خط منکسر (شکسته): کار‌های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

تیرو کمان: تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

سه پایه: حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

هیزم: سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا، ولی زیانی نمی‌بینید.

مرغابی: دعوت به مهمانی و جشن - سمبل پاکی - عشق و سعادت زناشوئی - به مجلس باشکوهی دعوت خواهید شد.

مسواک: مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می‌کنید.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین دی
در فال قهوه شما دیده شد:
دهان: سخنان نیکو و سودمند شنیدن - دلالت بر خوشی زندگی است - گفتگو – بازگو شدن ناگفته‌ها

گردن بند پاره: قهر و جدائی - فاصله

قلب: روابط عاطفی


ابر باران زا: تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختی‌ها

شمشیر: مبارزه با دشمن - سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

حوض: علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره‌مند شدن - علم تان افزونی میابد.

باز: آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین بهمن
در فال قهوه شما دیده شد:
جام: ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی

پرستو: خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

کت: گرمی - عشق و محبت

جاده: به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

نیزه: به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت - مسافرت دریائی.

ببر: دشمن دلیر و بی باک، اما بزرگوار نیز هست.

آب: سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

 

فال قهوه امروز یکشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ برای متولدین اسفند
در فال قهوه شما دیده شد:
تخم مرغ بزرگ: بخت و اقبال بزرگ


آتش فشان: در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

نوزاد: رهایی از غصه‌های کوچک - آرامش خانواده

پاکت: در یافت خبری شاد - از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

درخت: فراوانی - پیروزی در بازی - گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

حلقه گل: غصه‌ای که تمام می‌شود - رهایی از غصه‌ها

باز: آسایش - شادی - بشارت دادن - رسیدن به مراد و یافتن مال.

تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان را با نصب اپیلکیشن خبرخوان گردون به سهولت دنبال کنید.
اخبار مرتبط
مجله زندگی
ارسال نظر