مصطفی میرسلیم نماینده تهران توئیتی درباره احتمال سهمیه بندی کردن سوخت و گرانی آن منتشر کرد.

بنزین گران می‌شود؟ میرسلیم توئیت کرد!

ارسال نظر