انتشار تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی

برای نخستین بار در اخبار دادگاه رسیدگی به پرواز ۷۵۲ اوکراین، تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده منتشر شده است.

انتشار تصویری از متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی

ویدئو

ارسال نظر