پیام مهم آموزش و پرورش شهر تهران برای مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: آموزش و پرورش شهر تهران در فضای تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش بحث رتبه‌بندی مدارس را دنبال می‌کند.

پیام مهم آموزش و پرورش شهر تهران برای مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: آموزش و پرورش شهر تهران در فضای تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش بحث رتبه‌بندی مدارس را دنبال می‌کند.
علیرضا کریمیان، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در صد و یکمین سال تأسیس شورای عالی آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش شهر تهران در فضای تعامل با شورای عالی آموزش و پرورش بحث رتبه‌بندی مدارس را دنبال می‌کند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تاکید کرد: نگاه ما در این حوزه مساله محور با تاکید بر موضوع و مباحثی که مدارس به عنوان مساله با آن مواجه هستند.
کریمیان اظهار کرد: امیدواریم این همایش برای نظام آموزش و پرورش آورده داشته باشد و منتج به نتایج خوبی شود.

دیگر رسانه ها

ویدئو

ارسال نظر