ببینید: انگلیسی حرف زدن عجیب فرهاد مجیدی در امارات با خبرنگاران!

ارسال نظر